ஞாயிறு, 10 மே, 2009

உய்வதும் வாழ்வா உணர்

இக்கிமைக்கான ஈற்றடி:- "உய்வதும் வாழ்வா உணர்!"

சனி, 9 மே, 2009

தண்ணென மாறும் தழல்!

இக்கிழமைக்கான ஈற்றடி:- "தண்ணென மாறும் தழல்!"

செவ்வாய், 5 மே, 2009

வெப்பம் உயரும் உலகு!

இக்கிழமைக்கான ஈற்றடி: "வெப்பம் உயரும் உலகு!"